Polityka prywatności TATEE.PL

Zespół TATEE.PL szanuje poufność danych osobowych swoich Klientów, Kontrahentów, Współpracowników i wszystkich odwiedzających stronę internetową https://tatee.pl. Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez TATEE.PL danych osobowych, w zakresie dotyczącym strony internetowej https://tatee.pl 
Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Tomasz Drabot, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Drabot z siedzibą w Strzelcach Opolskich, dalej zwany „Administratorem”. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez skorzystanie z jednego z poniżej wymienionych sposobów:
 1. pocztą elektroniczną na adres e-mail: toja@tatee.jchost06.pl
 1. telefonicznie: + 48 784 014 710
 2. przesyłką listową na adres: ul. Powstańców Śląskich 6, 47-100 Strzelce Opolskie
Polityka prywatności w zakresie dotyczącym użytkowania strony internetowej
 1. W różnych obszarach strony internetowej https://tatee.plZespół  TATEE.PL może prosić wszystkich odwiedzających tę stronę o przekazanie informacji i danych umożliwiających ich identyfikację i zbierać te dane. Wszyscy odwiedzający stronę internetową tatee.pl mogą zostać poproszeni o podanie następujących kategorii danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numer telefonu. Dane te Zespół TATEE.PL otrzymuje bezpośrednio od wszystkich odwiedzających stronę internetową.
  Dodatkowo, Zespół TATEE.PL może gromadzić także następujące kategorie danych osobowych: nazwy domen oraz adresy IP wszystkich odwiedzających stronę internetową wraz z danymi statystycznymi uwzględniającymi sposób jej użytkowania.
 1. Informacje i dane, o których mowa powyżej, gromadzone są z wykorzystaniem plików typu „cookies” (tzw. ciasteczka) lub przy użyciu podobnych cyfrowych technologii personalizacji danych. Działania te pozwalają Zespołowi TATEE.PL na monitorowanie i udoskonalanie treści strony internetowej tatee.pl. O sposobach korzystania z plików typu „cookies” można przeczytać pod adresem: https://tatee.pl/polityka-prywatnosci/. Informacje dotyczące usuwania plików „typu cookies” lub ich blokowania dostępne są na stronie: http://www.wszystkoociasteczkach.pl.
 1. Zespół TATEE.PL może wykorzystywać informacje i dane dotyczące wszystkich odwiedzających stronę internetową tatee.pl w następujących celach:
  (a) usprawnienia zawodowej działalności oraz w celu administrowania stroną internetową tatee.pl,
  (b) udostępnienia wszystkim odwiedzającym stronę spersonalizowanych treści,
  (c) przetwarzania wszelkich pochodzących od osób odwiedzających stronę zapytań wraz z koniecznością udzielenia na nie odpowiedzi,
  (d) w celach, dla których przekazano te informacje i dane,
  (e) w celach marketingowych, np. przesyłania newslettera,
  (f) dla poprawy jakości treści strony internetowej tatee.pl.
 1. Podstawą prawną przetwarzania powyżej wymienionych danych osobowych jest zgoda osób, których dane dotyczą oraz prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na możliwości nawiązywania i utrzymywania relacji z subskrybentami oraz osobami odwiedzającymi stronę internetową w ramach prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.
  Osoby, które wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Zespół TATEE.PL mogą w każdym czasie daną zgodę wycofać. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem w jeden ze sposobów wskazanych w niniejszej Polityce prywatności.
 1. Wskazane dane osobowe będą przetwarzane przez okres utrzymywania przez Zespół TATEE.PL bieżących kontaktów z subskrybentami i osobami odwiedzającymi stronę internetową, a następnie przez okres 12 miesięcy. Po upływie danego okresu Zespół TATEE.PL może zwrócić się do subskrybentów i osób odwiedzających stronę internetową z zapytaniem o możliwość dalszego przetwarzania ich danych osobowych.
 1. Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie kontrahentom Administratora, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych osobowych, np. dostawcom usług IT lub biurom księgowym. Podmioty te będą przetwarzać dane na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych zawartej z Administratorem. 
 1. Informacje i dane, które zostały w pełni zanonimizowane (tj. pozbawione wszelkich elementów umożliwiających identyfikację wszystkich odwiedzających stronę internetową tatee.pl) mogą być wykorzystywane przez Zespół TATEE.PL w dowolnych – dozwolonych prawem – celach i mogą być przekazywane osobom trzecim bez ograniczeń.
 1. W treści strony internetowej tatee.pl mogą być zawarte odwołania do stron internetowych osób lub podmiotów trzecich (tzw. linki). Zespół TATEE.PL nie ponosi odpowiedzialności za praktyki tych osób lub podmiotów w zakresie ochrony prywatności subskrybentów i wszystkich odwiedzających tę stronę internetową ani zawartości tych stron internetowych.
 2. Zespół TATEE.PL podejmuje starania celem zabezpieczenia danych osobowych Klientów i wszystkich odwiedzających stronę internetową tatee.pl przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianami. Serwery, na których umieszczona jest domena tatee.pl zostały właściwie zabezpieczone poprzez zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa.
Polityka prywatności w zakresie dotyczącym użytkowania wiadomości e-mail
 1. Wszyscy odwiedzający stronę internetową tatee.pl proszeni są o nieprzesyłanie informacji lub danych o poufnym charakterze za pośrednictwem formularza kontaktowego lub wiadomości e-mail: toja@tatee.jchost06.pl, do czasu potwierdzenia kontaktu przez Zespół TATEE.PL. Wiadomości e-mail przesyłane przez osoby niebędące subskrybentami TATEE.PL nie stanowią informacji prawnie chronionej, w konsekwencji czego mogą być ujawniane osobom lub podmiotom trzecim.
 2. Pochodzące od Zespołu TATEE.PL wiadomości e-mail, a wraz z nimi wszystkie załączniki przeznaczone są wyłącznie do użytku adresata tych wiadomości. Mogą zawierać one prawnie uprzywilejowane i poufne informacje. Jeśli odbiorca takiej wiadomości nie jest zamierzonym adresatem tej wiadomości, Zespół TATEE.PL informuje, iż jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystywanie informacji zawartych w tej wiadomości jest ściśle zabronione.
 3. W przypadku przesyłanych w treści wiadomości e-mail materiałów chronionych prawem autorskim Zespół TATEE.PL informuje, że ich kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie stanowić będzie naruszenie praw autorskich ich twórcy/twórców. W wypadku otrzymania przez odbiorcę nie będącego właściwym adresatem wiadomości e-mail pochodzącej od Zespołu TATEE.PL fakt taki należy natychmiast zgłosić nadawcy i usunąć z zawartości komputera tę wiadomość e-mail wraz ze wszelkimi do niej załącznikami.
Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom których dane dotyczą przysługują następujące prawa:
 1. prawo do dostępu do swoich danych osobowych,
 1. prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 1. prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
 1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 2. prawo do żądania przeniesienia swoich danych osobowych.

W celu skorzystania z przysługujących praw, należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych, korzystając z jednego ze sposobów wskazanych powyżej w punkcie „Administrator danych osobowych”.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, będącego organem nadzorczym zajmującym się ochroną danych osobowych.

W przypadku pytań, wątpliwości lub jakichkolwiek sugestii związanych zaprezentowaną Polityką prywatności, prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego lub wiadomości email: toja@tatee.jchost06.pl.

Zespół TATEE.PL może wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki prywatności. Data ostatniej aktualizacji będzie znajdować się w nagłówku tej strony, dlatego wszyscy odwiedzający stronę internetową tatee.pl proszeni są o regularne jej sprawdzanie.